reglementen

 STATUTEN

Kopie Statuten hsv-weggebekker

Heden, acht november negentienhonderd negenennegentig-
verscheen voor mij, mr Hugo Jan Christiaan Olivers ,
notaris te Merkelbeek, Gemeente Onderbanken:

A. Andries Christiaan Dalm, wonende te 6413 AM Heerlen ,Huyn van Roden-broeckstraat 35, geboren te Heerlen op achttien
maart negentienhonderd zesenveertig(rijbewijsnummer3009891453), gehuwd;
B. Peter Marie Gerardus Schriever, wonende te 6451 BW Schinveld, aan het broek 10, geboren te Heerlen op achtentwintig
juni negentienhonderd vierenzestig
( identiteitskaart T5145834 ), gehuwd;
ten deze handelend als voorzitter en penningmeester van de te Heerlen gevestigde vereniging Hengelsportvereniging Weggebekker
De comparanten verklaarden:
dat bij besluit van de Ledenvergadering van genoemde vereniging, welke vergadering werd gehouden op vierentwintig oktober
negentienhonderd negenennegentig, is besloten de statuten van de vereniging te wijzigen;
dat zij bij besluit van de ledenvergadering zijn gemachtigd de
statuten in een notariële akte vast te leggen;
dat besluit blijkt uit een uittreksel aan de notulen van
die vergadering , welk uittreksel aan deze akte wordt gehecht;
dat de statuten , welke door de algemene vergadering zijn vastgesteld luiden als volgt :
NAAM
Artikel 1
de vereniging is genaamd Hengelsportvereniging Weggebekker
( HSV Weggebekker)
ZETEL.
Artikel 2
de vereniging is gevestigd in de gemeente Heerlen
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd en oorspronkelijk opgericht op achtentwintig maart
negentienhonderd negenenzestig-
DOEL
Artikel 3
De vereniging stelt zich ten doel:
- het bevorderen en verheffen van de hengelsport;
- het verdedigen van de belangen van de hengelsport
- het beschermen en verbeteren van de visstand
MIDDELEN
Artikel 4.
De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a. het deeluitmaken, lid zijn en/of aangesloten zijn bij een hengelsport-) bond en samenwerking met andere verenigingen;
b. het huren, kopen of zonder lasten aanvaarden van vis en/of hengelrecht (en);
c. het in en buiten rechte opkomen voor de belangen van de leden voor zover dit de hengelsport betreft.
d. het tegen gaan van misbruik en overtredingen welke kunnen worden begaan in het door haar (gehuurde) wateren en/of
op de daaraan grenzende gronden;
e. te zorgen dat de belangen van de sportvissers ter kennis worden gebracht van de openbare instanties;
f. het streven naar een goede wettelijke regeling ter bescherming van de visstand, het uitzetten van vissoorten ,
te trachten de waterverontreiniging zoveel mogelijk tegen te gaan en alle andere wettige-middelen;
een en ander in overleg met en na verkregen toestemming van de Vereniging tot behoud van
Natuurmonumenten in Nederland , gevestigd te `s-graveland, Noordeinde 60 zijnde de eigenaar van de vijver.

VERENIGINGSJAAR
Artikel 5
Het verenigingsjaar zowel als het boekjaar vallen samen met het kalenderjaar
LEDEN.
Artikel 6
1. Leden van de vereniging kunnen zijn zij, die de zestienjarige leeftijd hebben bereikt,
2. Het bestuur houd een register bij , waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen
ASPIRANTLEDEN – BEGUNSTIGERS- / SPONSOREN – ERELEDEN
Artikel 7
1. Aspirant leden zijn zij, die aan de activiteiten van de vereniging deelnemen, doch nog niet de zestienjarige
leeftijd hebben bereikt.
2. Begunstigers zijn zij , die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen met een
door de ledenvergadering vast te stellen minimum-bijdrage.-
Sponsoren zijn zij , die zich met reclamedoeleinden bereid hebben verklaard de vereniging financieel
te steunen met een in overleg met het bestuur vast te stellen bedrag ,
3. Ereleden zijn zij , die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt jegens de vereniging.
4. Aspirant leden begunstigers, sponsoren en ereleden hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die ,
welke hun bij of krachtens de statuten toegekend zijn en opgelegd.
TOELATING
Artikel 8
1. Het bestuur beslist omtrent toelating van leden , aspirant leden , sponsoren en begunstigers.
2. Van een afwijzende beslissing op een verzoek tot toelating kan in beroep gegaan worden bij de ledenvergadering ,
die tot toelating kan beslissen , mits met een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
3. De ledenvergadering beslist over de benoeming van ereleden.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP.
Artikel 9
1. Het lidmaatschap eindigt door;
a. overlijden van het lid;
b. opzegging door het lid;
c. schriftelijke opzegging namens de vereniging;
Deze kan geschieden , wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap
bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt,
alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
d. ontzetting
Deze kan alleen worden uitgesproken , wanneer een lid in strijd met de statuten , reglementen of besluiten han-
deld , of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt .
2 opzegging namens de vereniging geschied door het bestuur.
3. opzegging van het lidmaatschap door een lid of namens de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde
van het verenigingsjaar met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.
Echter kan het lidmaatschap onmiddelijk worden beëindigd , indien van de vereniging of van het lid redelijker wijs
niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
4. Een opzegging in strijd met bepaalde in het vorige lid, doet het liodmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten
tijdstip volgend op de datum waartegen was opgezegd.
5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit , waarbij de verplichtingen van de leden
van gelijke aard zijn verzwaard , te zijnen opzichten uit te sluiten.
6. Ontzetting uit het llidmaatschap geschied door het bestuur.
7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschapdoior de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de
vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit
het lidmnaatschap staat de betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit
beroep open op de ledenvergadering.
Hij wordt binnen een week schriftelijk van dat besluit, met opgave van redenen , in kennis gesteld.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt , blijft de jaarlijkse bijdrage
voor het geheel verschuldigd.
EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN ASPIRANTLEDEN EN BEGUNSTIGERS.
Artikel 10
1 . De rechten en verplichtingen van een aspirantlid en van een begunstiger kunnen te allen tijden wederzijds
door opzegging worden beëindigd ; de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar blijft ecxhter geheel verschuldigd.
2. opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

CONTRIBUTIE:
Artikel 11
1 . De leden , aspirantleden en begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een periodieke contributie ,
welke door de ledenvergadering in de jaarvergadering zal worden vastgesteld .
2 . Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting
tot het betalen van contributie te verlenen.

BESTUUR:
Artikel 12
1 . Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenbminste drie personen te benoemen door de ledenvergadering.
De benoeming geschied uit de leden , behoudens het bepaalde in lid 2 .
2 . De ledenvergadering kan besluiten , dat èèn niet lid als bestuurslid wordt benoemd .
3 . Het bestuur doet de leden tenminste twee weken voor de te houden ledenvergadering een voordracht toekomen
voor iedere vacature in het bestuur.
4. Minimaal vijf leden kunnen tezamen een andere kandidaat stellen, en wel schriftelijk bij de secretaris,
tenminste vierentwintig uren voor de aanvang van die vergadering en voorzien van de bereidheidsverklaring
van die kandidaat.
5 . Indien voor een vacature slechts een kandidaat is voorgedragen of gesteld , is deze kandidaat automatisch benoemd.

ZITTINGSTERMIJN BESTUURSLEDEN
Artikel 13
1 . De zittingstermijn voor bestuursleden is bepaald op drie jaren; jaarlijks treedt een door het bestuur bij rooster van aftreden
vast te stellen aantal van deze bestuurslede af.
2 . Een aftredend lid is terstond herbenoembaar.
3 . Een lid, niet ter vervulling van een vacature benoemd , wordt door het bestuur opgenomen in het rooster van aftreden.
4 . Een lid benoemd ter voorzienning in een tussentijdse vacature, treed af op het tijdstip waarop zijn voorganger zou zij afgetreden.

EINDE BESRTUURSLIDMAATSCHAP – SCHORSING.
Artikel 14
1 . Het lidmaatschap van een bestuurslid eindigt, behalve in het door aftreden of ontslag.
2 . Een bestuurslid kan te allen tijde worden geschorst , een schorsing welke niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit
tot ontslag , eindigt door verloop van die tijd.
3 . op voorstel van het bestuur , danwel tenminste vijf leden, kan een bestuurslid worden ontslagen,na een desbetreffend besluit
van het bestuur, respectievelijk ledenvergadering , indien dit bestuurslid niet meer voldoet aan de eisen ,
welke men redelijkerwijs voor het vervullen van het lidmaatschap van het bestuur mag stellen.
4 . Een besluit als bedoeld in het vorige lid kan slechts worden genomen met een volstrekte meerderheid van uitgebrachte stemmen,
in een vergadering waar tenminste twee/derde van de leden aanwezig zijn, terwijl bij het nemen van een dergelijk besluit ,
het desbetreffende bestuurslid niet wordt mee geteld.
5 . Indien in deze vergadering niet het vereiste aantal leden aanwezig is, wordt binnen een maand , doch niet het eerder
dan twee weken na de eerste een nieuwe vergadering belegd , waarin tot ontslag van een bestuurslid kan worden besloten, ongeacht het aantal dan ter vergadering aanwezige leden, mits met een meerderheid van twee / derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
6 . Van een besluit tot ontslag van een bestuurslid door de overige bestuursleden staat de betrokkene binnen een maand
na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de ledenvergadering.
Hij wordt binnen een week schriftelijki van dat besluit , met opgave van redenen , in kennis gesteld.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het bestuurslid geschorst.

BESTUURSFUNCTIES BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR:
Artikel 15
1 . De voorzitter wordt als zodanig gekozen door de ledenvergadering .
Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan.
Het kan voor ieder van hen uit zijn midden een plaatsvervanger aanwijzen.
Een bestuurslid kan meer dan een functie bekleden, zij het dat de functies van voorzitter en secretaris niet in een persoon verenigbaar zijn .
2 . Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt.welke door de voorzitter
en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend.
In afwijking wat hetgeen de wet dienaangaande bepaalt , is het oordeel van de voorzitter omtrend de totstandkoming en de inhoud
van een bestuursbesluit niet beslissend.
3 . Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de bestuursvergadering van en de besluitvorming
door het bestuur worden gegeven.

BESTUURSTAAK – VERTEGENWOORDIGING
Artikel 16
1 . Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2 . Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald , blijft het bestuur bevoegd.
Het is echter verplicht binnen een maand een ledenvergadering te beleggen , waarin de voorzienning in de open plaats(en) aan de orde komt.
3 . Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies,
welke door het bestuur worden benoemd.
4 . Het bestuur is, mits met goedkeuring van de ledenvergadering ,bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen,
vervreemden of bezwaren van registergoederen , het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of
hoofdelijk medeschuldenaar verbind, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derde beroep worden gedaan.
5 . Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de ledenvergadering voor besluiten tot;
I . Onverminderd het bepaalde onder II het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen , welke een bedrag of waarde te bepalen
in de jaarvergadering te boven gaan.
II . a. het huren verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen.
b . het aangaan van overeenkomsten , waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend.
c . het ter leen verstrekken van gelden , alsmede het ter leen opnemen van gelden , waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet .
d . het aangaan van dadingen ;
e . het optreden in rechte , waaronder begrepen het voeren van conservatoire maatregelen en van die rechtsmaatregelen.
welke geen uitstel kunne lijden .
f . het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten . Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derde geen beroep worden gedaan.
6 . Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte . De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede
toe aan de voorzitter en secretaris gezamelijk.

JAARVERSLAG – REKENING EN VERANTWOORDING EN KASCOMMISSIE
Artikel 17
1 . Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekeningen te houden, wat daaruit te alle tijden haar
rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
2 . Het bestuur brengt op een ledenvergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar (jaarvergadering) zijn jaarverslag uit en legt
- onder overlegging van een ballans en een staat van baten en lasten rekening en verantwoording af over \zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur
Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in recht van het bestuur vorderen .
3 . De ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen , die geen deel mogen uitmaken
van het bestuur (kascommissie)
De commissie onderzoekt de rekeningen en verantwoording van het bestuur en brengt aan de ledenvergadering
verslag van haar bevindingen uit.
4 . Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis , dan kan de kascommissie
zich door een deskundige doen bijstaan.
Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen
en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven
5 . op last van de kascommissie kan te allen tijden door de ledenvergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere kascommissie.
6 . Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 tien jaren te bewaren.

LEDENVERGADERINGEN
Artikel 18
1 . Aan de ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe , welke niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2 . Jaarlijks uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar , wordt een ledenvergadering ` jaarvergadering ‘ gehouden.
In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde´
a . het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 17 met het verslag van de aldaar bedoelde kascommissie.
b . de benoeming van de in artikel 17 genoemde kascommissie voor het volgende verenigingsjaar;
c . voorzienning in eventuele vacatures;
d . voorstellen van het bestuur of de leden , aangekondigd bij de oproeping voor de ledenvergadering;
3 . de oproeping voor de ledenvergadering geschiedt schriftelijk en met een termein van tenminste vier weken ;
4 . Andere ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt;
5 . Voorts is het bestuur verplicht een ledenvergadering bijeen te roepen , wanneer tenminste vijtien leden , of zoveel minder
als tezamen bevoegd zijn om een / tiende gedeelte van de stemmen uit te brengen, de wens tot het houden van een ledenvergadering
schriftelijk aan het bestuur kenbaar maken , onder opgeve van de te behandelende punten ;
De vergadering moet dan gehouden worden binnen vier weken na ontvangst van het verzoek.
Indien aan het verzoek binnen twee weken geen gevolg wordt gegeven , kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan
op de wijze waarop het bestuur de ledenvergadering bijeen roept.

TOEGANG STEMRECHT
Artikel 19
1 . Toegang tot de ledenvergadering hebben alle leden van de vereniging , het bestuurslid dat geen lid van de vereniging is
alle aspirant leden , begunstigers, sponsoren en ereleden.
Geen toegang hebben geschorste (bestuurs) leden.
2 . Over toelating van andere dan de in lid 1 van de bedoelde personen beslist de ledenvergadering.
3 . Ieder lid van de vereniging , dat niet geschorst is , heeft èèn stem, het bestuurslid dat geen lid van de vereniging is ,
heeft een adviserende stem.
4 . Een lid kan zijn stem door een daartoe schriftelijk gemachtigde ander lid laten uitbrengen .

VOORZITTERSCHAP NOTULEN
Artikel 20
1 . De ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of zijn plaatsvervanger.
zijn zowel de voorzitter als zijn plaatsvervanger afwezich , dan treed èèn van de andere door het bestuur aan te wijzen
bestuursleden als voorzitter op.
Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien dan voorziet de vergadering daarin zelf.
2 . Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter aangewezen persoon notulen gemaakt,
welke door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend .
Zij die de vergadering bijeen roepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde laten opmaken.
De inhoud van de notulen of van het proces- verbaal , wordt ter kennis van de leden gebracht.

BESLUITVORMING VAN DE LEDENVERGADERING
Artikel 21
1 . Het ter ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend.
Het zelfde geld voor de inhoud van een genomen besluit , voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel.
2 . Wordt echter onmiddelijk na het uitspreken van het in eerste lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vind een nieuwe
stemming plaats., wanneer de meerderheid van de vergadering of , indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk
of schriftelijk geschiedde , èèn stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorsprokelijke stemming.
3 . Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen , worden alle besluiten van de ledenvergadering genomen met
volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen
4 . Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
5 . Heeft bij een eerdere stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid verkregen , dan heeft een tweede vrije stemming plaats:
wordt ook bij deze geen volstrekte meerderheid verkregen dan heeft een herstemming plaats tussen de personen
die het hoogste aantal stemmen op zich heeft vereningd en hem of hen die het daarop volgende aantal stemmen op zich heeft of hebben verenigd.
Voor het geval dientengevolge meer dan twee personen voor de herstemming in aanmerking zouden komen zal, door loting worden beslist
tussen welk tweetal van hen die herstemming zal plaats vinden, respectievelijk wie met de persoon op wie de meeste stemmen
zijn uitgebracht in herstemming zal komen.
Gekozen is dan hij , die bij deze herstemming de meeste stemmen op zich vereningt
indien dan nog de stemmen staken besliust het lot.
6 . indien de stemmen staken over een voorstel dat niet verkiezing van personen betreft, dan is het verworpen.
7. Alle stemmingen geschieden mondeling , tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of èèn van de stemgerechtigden zulks vòòr de stemming verlangt .
Schjriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes,
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk tenzij een stemgerechtigde een hoofdelijke stemming verlangt.
8. Een èènstemmig besluit van alle leden , ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen heeft , mits met voorkennins van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de ledenvergadering.
9. Zolang in een ledenvergadering alle leden aanwezich of vertegenwoordigd zijn , kunnen geldige besluiten worden genomen mits de algemene stemmen, omtrend alle aan de orde komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding ook al heeft geen oproeping plaats gehad , of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied , of is enig ander voorschrift omtrend het oproepen en houden van vergaderingen, of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen .

BIJEENROEPING LEDENVERGADERING

Art 22
1 De ledenvergadering wordt bijeen geroepen door het bestuur,
De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 6.De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste vier weken.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 25.

GELDMIDDELEN.
Artikel 23
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. contributies
b. Bijdragen door de leden aan activiteiten.
c. Subsidies,schenkingen,erfstellingen en legaten
d Andere baten.
2. Het beheer van de geldmiddelen berust bij de penningmeester.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 24
De ledenvergadering kan ter regeling van de organisatie en inrichting van de vereniging een huishoudelijk reglement vaststellen.
De inhoud van het reglement mag niet in strijd zijn met de statuten noch met de wet.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 25
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling , dat aldaar wijzigingen van de
statuten zal worden voorgesteld.
De termijn voor deze oproeping bedraagt tenminste een maand.
2. Zij die de oproeping tot de ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vòòr de vergadering een afschrift van dat voorstel de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.
3. Een besluit tot statuten wijziging behoeft tenminste twee /derde van de geldig uitgebrachte stemmen,in een vergadering waarin ten minste twee/ derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.dan wordt binnen vier weken, doch niet eerder dan twee weken na de eerste vergadering ,een tweede vergadering bijeen geroepen en gehouden, waarin over het voorstel , zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal dan tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten , mits een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treed niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.
Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

ONTBINDING.
Artikel 26
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de ledenvergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2, en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing
2. In de ontbindingsvergadering wordt bepaald:
a. Wie voor de vereffening zorg zullen dragen;
b. Voor welk doel een eventueel , na liquidatie overblijvend batig saldo , zal worden aangewend , een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 23 boek 2 van het Burgelijk Wetboek.

SLOTBEPALING.
Artikel 27.
Deze statuten treden in werking op heden.
De comparanten zijn mij , notaris bekend voor zover wettelijk voorgeschreven is de identiteit van de bij deze akte betrokken comparanten door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.
Waarvan akte ,
In minuut is verleden te Merkelbeek, op de datum in het hoofd van deze akte is vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en na gegeven toelichting daarop aan de comparanten , hebben dezen eenparig verklaard daarvan tevoren te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparanten ondertekend , aansluitend waarop de akte door mij, notaris is ondertekend. Huishoudelijk reglement HSV- Weggebekker
Huishoudelijkregelement van de HSV- Weggebekker is aangepast en goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering op 08-09- 2013

Begripsbepaling
Art 1
In het huishoudelijk Reglement wordt verstaan onder:
De VERENIGING: de vis vereniging de HSV-Weggebekker bij notariële akte dato: 8-11-1999. verleden door notaris: MR Hugo Jan Christiaan Olivers te Merkelbeek, Gemeente Onderbanken
Het BESTUUR: het bestuur van de hengelsportvereniging Hsv-Weggebekker bestaat uit de op ALV gekozen 5 personen
DE STATUTEN: de statuten van de vereniging Het DAGELIJKS BESTUUR bestaat uit de Voorzitter, Secretaris en de Penning meester
Art 2
Het maximum aantal leden en jeugdleden wordt jaarlijks op de (A.L.V.) algemene ledenvergadering vastgesteld.
Art 3
De aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt schriftelijk of mondeling bij het secretariaat voor de tijd van 1 jaar, behoudens beëindiging in overeenstemming met art 10 van de statuten.
Art 4
Een ieder behoort zich correct te gedragen naar derden toe, dus geen geschreeuw en dreigementen. Verder dient men het gebruik van alcohol tot een minimum te beperken. Als dit leid tot problemen volgen er sancties. Het gebruik van Softdrugs is verboden als men vist. Als er een meningsverschil ontstaat tussen 2 personen waarvan een of beide duidelijk onder invloed is wordt deze persoon / personen voor 2 maanden geschorst of geroyeerd.
Als iemand ziet dat een derde zich niet aan de regels houdt, ook al is dit een bestuurslid, dan is dat geen vrijbrief om te zeggen dan hoef ik mij ook niet aan de regels te houden.
Art 5:
Bij toetreding ontvangt het lid de verenigingsvergunning welke tevens lidmaatschapskaart is voor het lopende jaar, verder een exemplaar van het (H.H.R) huishoudelijk reglement en van de vijver regelement. Door het ondertekenen van de vergunning gaat men akkoord met de geldende regels.
Art 6:1
1) Bij toetreding tot de vereniging is inschrijfgeld verschuldigd van € 10,00.
2) Het bedrag van de contributie voor het volgend jaar voor leden en jeugdleden wordt in een A.L.V vastgesteld. Bij niet toepassen van dit artikel wordt verondersteld dat de contributie niet wijzigt.
3) De contributie is verschuldigd vanaf 1 januari van het betreffende verenigingsjaar en moet worden voldaan voor 1februari van het betreffende verenigingsjaar. Indien de contributie niet op tijd betaald is, wordt een lid/jeugdlid geacht geen lid meer te zijn. In dat geval is opnieuw entreegeld verschuldigd. Er wordt geen vergunning verleend alvorens de contributie eventueel vermeerderd met entreegeld voldaan is. Bij betalingen per euro-acceptgiro, geld de datum van bijschrijving op de bankrekening van de vereniging.
4) Het betalen /afhalen van vergunningen kan plaats vinden op dagen en plaatsen welke door het bestuur worden vastgesteld. Betalingen kunnen plaats vinden a contant, per bank op een door het bestuur opgegeven rekening.
5) Indien de contributie niet tijdig is betaald, vervalt het lidmaatschap zie punt 3.
Art 7:
De werkzaamheden van het bestuur zijn als volgt:
A) De voorzitter is belast met de leiding van de bestuur en A.V.L vergaderingen. Hij zorgt voor naleving van de statuten en het H.H.R en tekent met de secretaris na goedkeuring de notulen van de bestuur en A.V.L vergaderingen. Als vertegenwoordiger van het bestuur heeft hij toegang tot alle vergaderingen van de commissies.
B) De 1e secretaris voert de briefwisseling, houdt afschrift van alle inkomende en uitgaande stukken en beheert het archief, welke alle op de vereniging betrekking hebbende stukken moeten bevatten. Hij houdt een namenlijst bij van alle bij de vereniging aangesloten personen en stelt de penningmeester zo spoedig mogelijk in kennis van de daarin ontstane verandering. In het jaarverslag brengt hij rapport uit over toestand der vereniging van het afgelopen jaar.
C) De 1e secretaris treedt bij ontstentenis van de voorzitter als diens plaatsvervanger op. Mocht ook hij verhinderd zijn, dan wordt door de vergadering een bestuurslid aangewezen dat tijdelijk de functie van voorzitter waarneemt.
D) De 1e secretaris houdt notulen van de vergaderingen en ondertekent deze met de voorzitter na goedkeuring. Hij zorgt voor het aanwezig zijn van de presentielijst op de vergaderingen. Hij ondertekent tevens de hengelvergunningen (De 2e secretaris vervangt bij ontstentenis de 1e secretaris).
E)De 1e penningmeester houdt nauwkeurig aantekening van alle ontvangen inkomsten en uitgaven bij hiervoor is hij ook persoonlijk aansprakelijk.
F)De commissarissen assisteren de al genoemde functionarissen. Commissarissen zijn 2e penningmeester en 2e secretaris.
Art 8:
Indien een bestuurslid langer dan 6 maanden verhinderd is zijn functie te vervullen, wordt zijn mandaat vervallen verklaard. Als deze verhindering het vervolg is van ziekte, heeft het bestuur het recht deze te verlengen tot 12 maanden.
Bestuursleden en controleurs die een geheel kalenderjaar naar behoren hebben gefunctioneerd. Hebben het komend jaar recht op het gratis verkrijgen van de visvergunning van de HSV-Weggebekker. Zij moeten dan wel nog de afdracht aan de bond betalen.
Art 9:
ERE-leden zijn dit geworden door bijzondere verdiensten in het verleden daarom hebben zij recht op het gratis verkrijgen van de visvergunning van de HSV-Weggebekker en ook het gratis verkrijgen van de afdrachten aan de bond. Zij betalen dan helemaal niets.
Art 10:
Bestuursleden treden af via rooster:
Jaar 1: de Penningmeester en 1e commissaris
Jaar 2: de Secretaris en 2e commissaris
Jaar 3: de Voorzitter
Art.11:
De leden van het bestuur en de commissies zijn tot geheimhouding verplicht betreffende alles wat zij uit hoofde van hun functie weten, dat met uitzondering van mededelingen aan verantwoording tegenover de leden in de A.V.L .
Art.12:
De voorzitter, de secretaris en 1 lid van de kascommissie zijn gezamenlijk bevoegd te allen tijde ter controle de openlegging van de boeken van de penningmeester te vorderen.
ART 13:
Kandidaten voor een bestuursfunctie moeten zich minimaal 24 uur voor aanvang van de A.L.V. opgeven bij het bestuur. ( art 12 statuten) Minimaal 5 leden samen kunnen een ander lid kandidaat stellen, en wel schriftelijk bij de secretaris tenminste 24 uren voor aanvang van de vergadering en voorzien van de bereidheidverklaring van die kandidaat.
Indien voor een vacature slechts 1 kandidaat is voorgedragen of gesteld is deze kandidaat automatisch benoemd.
Een lid dat zich aanmeld, of aangemeld word door derden, moet van onbesproken gedrag zijn. Is dit niet het geval dan kan hij of zij geweigerd worden.
Art 14:
De penningmeester is verplicht zodra de kasmiddelen meer dan € 200 bedragen het meerdere te deponeren op de bank rekening van de Vereniging. Alleen in overleg met het bestuur kan hiervan afgewezen worden.
Art. 15:
eder lid heeft het recht, in over leg met het bestuur, voorstellen op de agenda te doen brengen .Deze voorstellen moeten 1 week voor de datum van de vergadering schriftelijk bij het bestuur ingediend zijn. Het bestuur heft het recht de stemming over deze voorstellen uit te stellen tot na de eerstvolgende bestuursvergadering.
Art.16:
De voorzitter Kan een spreker het woord ontnemen indien deze buiten de orde gaat. Hij is gerechtigd een lid, dat de orde in de vergadering verstoord, het verdere bij wonen van de vergadering Te ontzeggen. Hij kan de vergadering schorsen en na overleg met het bestuur de vergadering verdagen.
ART 17:
De Wedstrijdcommissie heeft tot taak op verzoek van het bestuur wedstrijden te organiseren. De bijzonderheden van een wedstrijd, waaronder het bepalen van plaats en data, worden vastgesteld in overleg met het bestuur. De commissie kan een wedstrijdreglement opstellen, rekening houden met de toepasselijke wet en regelgeving en de verenigingsregels; zij legt het reglement en het wedstrijdrooster voor ter goedkeuring aan het bestuur. Voor het doen van uitgaven anders dan voor de wedstrijdprijzen is goedkeuring vereist van het bestuur.
Art 18:
1. De vereniging is niet aansprakelijk voor enig schade door leden en hun huisgenoten, geleden aan, op en in het door de vereniging geëxploiteerde viswater.
2. De leden zijn persoonlijk aansprakelijk voor door hen en door hun huisgenoten veroorzaakte schade ten laste van de vereniging.
3. Bij vermissing of ontvreemding van de aan de leden toebehorende goederen kan de vereniging niet aansprakelijk worden gesteld.
4. Evenmin is de vereniging aansprakelijk voor opgelopen letsel en/of ongelukken in, aan of op door de vereniging geëxploiteerde viswateren
Art 19:
Het bestuur kan de controleurs verder strekkende bevoegdheden toekennen, mits deze niet in strijd zijn met de toepasselijke wet- en regelgeving.
Art 20:
Bij toetreden van het terrein is iedere hengelaar verplicht om:
Een geldig bewijs van toegang te zijne of hare bij zich te hebben. Vanaf 14 jaar ook een geldig id. bewijs.
Op verzoek moet men deze bescheiden aan bevoegde personen ter inzage overhandigen. *Bevoegde personen zijn: Politie , Boa`s, de bestuursleden van HSV-Weggebekker en personen door het bestuur aangesteld (controleurs).Deze zijn in het bezit van een schriftelijke verklaring (controleurs pas) getekend door de voorzitter en secretaris.
ART26:
De Geschillencommissie bestaat uit 3 leden en een plaatsvervangend lid, benoemd door het bestuur. De taken van de geschillencommissie is het bemiddelen tussen leden en het bestuur als deze leden er zelf niet met het bestuur uitkomen.


Vijver Reglementen voor 2014 H S V –Weggebekker.

Art 1 Door ondertekening van uw vergunning gaat u akkoord met de reglementen en bent u verplicht deze na te komen.
Art 2 Komt u deze reglementen niet na volgen er onmiddellijk sancties . Zoals schorsing, door het bestuur te bepalen voor hoelang of bij ernstige overtredingen tot royement ,uitsluiting van de vereniging.
Art 3 Naast de reglementen moet U ook alle wettelijke bepalingen in acht te nemen.
Art 4 Niet meer getolereerd wordt: Verbaal geweld , Intimidatie, Beledigingen en het niet opvolgen van aanwijzingen van , Bestuur, Wedstrijd Commissie en Controleurs.
Art 5 Aanwijzingen van Bestuur en Controleurs dienen ter stond opgevolgd te worden.
Art 6 Alle voertuigen dienen op de daarvoor aangegeven plaatsen geparkeerd te worden, naast de kantine.
Art 7 Elke visser is verplicht recht vooruit te vissen zo dat U anderen niet hindert.
Art 8 Waterbewoners Vissen, Eenden , Ganzen ect dienen met respect behandeld te worden.
Art 9 Op of rond om de vijver bent u verplicht uw hond aangelijnd te houden en excrementen op te ruimen.
Art 10 Vissen is geoorloofd vanaf 1 uur voor zonsopkomst tot 2 uur na zonsondergang. Hierna dient U de vijver te verlaten, wordt U dan nog vissend aangetroffen wordt u onmiddellijk geschorst.
Art 11 Tijdens de wedstrijden staat de vijver ter beschikking van de wedstrijdvissers, aanwijzingen van de wedstrijdcommissie dienen opgevolgd te worden.
Bij een karper wedstrijd dient U de vijver 3 uur voor aanvang van het loten de vijver verlaten te hebben.
Indien er een ochtend wedstrijden gehouden wordt dient U de avond van te voren de vijver om 22.00 uur te verlaten.
Art 12 Nachtvissen is het gehele jaar toegestaan, maar alleen met toestemming van het bestuur. Dit moet u via onze site aanvragen . Voor de spelregels zie onze site REGELEMENTEN – SPEL REGELS NACHTVISSEN.
Art13 Gebruik van een schepnet en onthaak mat is bij karper en feedervissen verplicht. Net moet minimaal 60 cm diep en 60 cm breed zijn, alle vis (ook Brasem) dient met een schepnet uit het water gehaald te worden.
Art 14 Binnen een straal van 3 meter van de vis plek is men verplicht deze schoon te houden, deze plek moet ten alle tijden opgeruimd zijn. Ook als u niet degene bent die de rommel veroorzaakt heeft.
Art 15 De volgende regels zijn verboden.
Het gebruik van een volledig grondzeil, de gehele tent mag niet bedekt zijn.
Drijvend vissen en in de plomp vissen.
De voerboot.
Er mag geen gebruik gemaakt worden van gevlochten hoofdlijn en haken groter dan maat 4.
Het gebruik van een katapult is op eigen risico, wettelijk verboden.
Om gevangen vissen in een net / bewaarzak te bewaren. Uitzonderingen hierop zijn de wedstrijden.
Art 16 Het is ten strengste verboden met niet of niet goed voor geweekte mais, kikkererwten, te voeren.
Art 17 U mag niet voeren / vissen met duivenmest,duivenvoer,kippenvoer aardappelen en met slacht-producten.
Art 18 Voorvoeren is ten strengste verboden.
Art 19 Het gebruik van een voerschep is toegestaan.
Art 20 Het vissen met levend aasvisjes is ten strengste verboden, bij overtredingen wordt onmiddellijk de vergunning en vis pas ingenomen(hierop kan een schorsing en of royement volgen)en volgt aangifte bij politie.
Art 21 Maximaal 1000 gram droog lok voer/ voer te gebruiken per dag. Hier onder verstaan wij het volgende, voer zoals grondvoer pellets en aas zoals maden, mais, wormen en boilies.
Art 22 Als U zich tijdens het vissen meer dan 10 meter van uw plaats verwijdert moet U uw hengels uit het water halen.


ALGEMENE VERGUNNINGSVOORWAARDEN VOOR DAGKAARTVISSERS
1. Het is vergunninghouders verboden om:
a. vis uit de vijver mee te nemen, in bezit te hebben (al dan niet in een leefnet) of uit te zetten;
b. te vissen in het afgezette gedeelte van de vijver (afgezet gebied door drijvers.);
c. te vissen met de wettelijk bepaalde – verboden aassoorten ;aasvisjes, amfibieën en slachtproducten;
d. te vissen met drijvend aas;
e. gedurende de gesloten tijd te vissen op – wettelijk bepaalde – vissoorten;
f. te voeren met een voerkatapult, voerboot en voerschep;
g. gebruik te maken van een voerboot;
h. per vissessie gebruik te maken van meer dan 500 gram lokvoer(INCL ALLES);

I. Te vissen met meer hengels dan toegestaan is in de visvergunning;
j. te vissen met onderlijnen voorzien van meerdere haken of van meerstandige haken (dreggen);
k. te vissen met haken die voorzien zijn van een weerhaak of groter zijn dan maat 4;
l. zonder een op naam gestelde nachtvisvergunning van de vereniging te vissen tussen 2 uur na zonsondergang en 1 voor zonsopkomst;
m. te vissen met meer hengels dan volgens dagkaart is toegestaan;
n. overdag gebruik te maken van tenten; (Dit verbod geldt niet voor visparaplu’s, broillies en andere schuilmiddelen mits deze aan de voorzijde 180 graden open zijn);
o. rond de vijver enige vorm van open vuur te maken; barbecueën is wel toegestaan;
p. zwerfvuil bij de vijver achter te laten, anders dan in de daarvoor bestemde afvalbakken;

q. u dient de visplek schoon te houden ook al bent u niet de veroorzaker van de rommel;
r. de openbare rust en orde te verstoren;
2. Vergunninghouders zijn verplicht om:
a. alle aanwijzingen van de controleurs en/of bestuursleden, politie en boa`s terstond op te volgen;
b. in het bezit te zijn van een deugdelijk schepnet; minimaal 60 cm breed en diep;
c. in het bezit te zijn van een deugdelijke onthaker en onthaakmat;

d. Alle vissen dienen geschept te worden;
e. overtreed u deze reglementen wordt u onmiddellijk van de vijver verwijderd;Nachtvis spelregels.
nachtvissen is toe gestaan gedurende het hele jaar behalve in de periode als er ijs op de vijver ligt. Er zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden.
De spelregels zijn : – Het nacht vissen moet aangevraagd worden via onze site, U krijgt dan een nachtvisvergunning voor de nacht of nachten die U heeft aangevraagd deze vergunning moet U meenemen als U gaat vissen. – De nachtvisvergunning moet U minimaal drie dagen vooraf aan de dag dat U wilt vissen aanvragen. – om te mogen nachtvissen moet men lid zijn van onze vereniging, dus een jaarkaart hebben. – men mag maar 22 uur vissen waarin maar een nacht zit (van 12.00 s ‘middags tot 10.00 uur s’ morgens de dag erna ) daarna mag men 3 nachten niet nachtvissen. – er mogen maar maximaal 3 man per nacht aan de vijver vissen. – Tijdens de mei- en herfst vakantie mag er met 8 man per nacht aan de vijver gevist worden. – tijdens de zomermaanden Juni, Juli en Augustus mag er ook met 8 man per nacht gevist worden en dan mag men 2 nachten blijven vissen ( dus 46 uur waarin 2 nachten zitten en wel van 12.00 uur s ‘middags tot 10.00 uur s’morgens 2 dagen erna ). – Als U zich misdraagt tijden het nachtvissen dan bepaald het bestuur wat de sanctie is en hoe zwaar deze uitvalt.

REGLEMENTEN NACHTVISSEN voor 2015-2016
Art 1 nachtvissen is het gehele jaar toegestaan, maar alleen met toestemming van het bestuur.( Dit moet u via onze site aanvragen ).
Art 2 Voor de spelregels zie onze site REGELEMENTEN – SPEL REGELS NACHTVISSEN.
Art 3 U bent verplicht een schop bij zich te hebben, om indien u een grote boodschap moet doen u deze excrementen in te graven.
Art 4 Ook dient u een vuilniszak bij u te hebben en na de vissessie deze aan de kantine bij de COCON te deponeren.
Art 5 Het is verboden met een gevlochten hoofdlijn te vissen .
Art 6 Het is verboden met haken groter dan maat 4 te vissen.
Art 7 Als U zich tijdens het vissen van uw plaats verwijdert meer dan 10 meter moet U uw hengels uit het water halen.
Art 7 De voerboot is verboden.
Art 8 Barbecue is toegestaan open vuur of vuurkorf is ten strengste verboden.
Art 9 Bij een ochtend wedstrijden dient u de avond van te voren de vijver om 22.00 uur te verlaten. de plaatsen aan de vijver dienen leeg en opgeruimd te zijn.
Art 10 Uw hengels dienen voor uw tent te staan en niet hiervan verwijderd .
Art 11 U dient recht vooruit te vissen en wel zo dat U anderen niet hindert.
Art 12 Verder zijn alle huishoudelijke en vijver reglementen ook van toepassing.
Art 13 Bij onregelmatigheden, intimidatie, ongewenst gedrag, verbaal geweld en het niet opvolgen van aanwijzingen van een bestuurslid, controleurs of wedstrijdcommissie, word uw visvergunning onmiddellijk ingetrokken.
Art 14 Na 22.00 uur dient u stilte te houden aan de vijver, geen overlast te bezorgen ook bent u verantwoordelijk voor uw bezoek.( deze dienen ook rust en orde te bewaren, u bent verplicht hen hierop te attenderen).Blijkt er overlast van uw bezoekers te zijn, loopt u de kans dat voor u dat het nachtvissen niet meer toegestaan wordt.
Art 15 Houd u zich niet aan deze en de eerder vermelde reglementen, wordt U het nachtvissen voor de rest van het jaar verboden.


Reglementen vaste stok


Kosten 25 euro per competitie de 4 beste resultaten tellen van de 5
Aas:1kg alles inbegrepen wormen mestpieren enz.
DUIVEN VOER EN KIPPENVOER ZIJN TEN STRENGSTE VERBODEN GEWEEKT OF ONGEWEEKT HIER WORD STRENG OPGELET.
Leefnet min 2,5 meter schepnet verplicht
Er word gevist van 8.30 uur tot 12.00 uur.
Loting om 7,45 uur bent u niet op tijd aanwezig, wordt voor u geloot.
Plaatsen worden zo veel mogelijk aangehouden.
(uitzondering kan zijn plomp).
Er word gevist op gewicht
Alle vissoorten tellen.
INDIEN U KAPER vangt wordt het gewicht
boven 2 kg gewoon als 2 kg geteld
Cuppen toegestaan katte pult op eigen risico
Hengel 10 meter plus 6 delen lijn
Waar dit regelement niet in voorziet, beslist de wedstrijdcomisie.

Voor het loten word van iedereen het voer gecontroleerd,tevens zullen er tijdens de

wedstrijd 3 steek proeven gedaan worden op het voer.WIJ WENSEN U VOOR 2016 EEN SPOTIEVE EN HELE FIJNE COMPETIE TOE:

WEDSTRIJD COMMISSIE WINAND,JACKReglementen federwedstrijdenDeze wedstrijden worden op puntensysteem gevist

De kosten voor deelname aan de wedstrijd zijn € 25,00 per competitie
4 van de 5 wedstrijden tellen
Leefnet min 2,5 meter lang, schepnet en onthaakmat zijn verplicht.
1 kg voer alles inbegrepen(wormen mestpieren maden enz)
DUIVEN VOER EN KIPPENVOER ZIJN TEN STRENGSTE VERBODEN GEWEEKT OF ONGEWEEKT HIER WORD STRENG OPGELET.
er word gevist van 8.30 t/m12.00 uur
7.45 uur loting niet optijd aanwezig word er voor u geloot
visplaatsen worden zo veel mogelijk hetzelfde aangehouden,
(uitzondering kan zijn plomp of wier .
Alle vissoorten tellen mee
er word gevist op gewicht, Indien u karper vangt wordt het gewicht
boven 2 kg gewoon als 2 kg geteld
er mag alleen gevoerd worden met de korf waarmee gevist word.
geen gekleurde maden of verdevase.
Geen gevlochten hoofd lijn
Maximale lijndikte 0,22 mm
men mag niet twee keer op de zelfde plek gevist worden trekt iemand het zelfde nummer moet hij opnieuw een plek loten.
Verder gelden de huis en vijver reglementen
waar dit regelement niet in voorziet beslist de wedstrijdcomisie.

Voor het loten word van iedereen het voer gecontroleerd,tevens zullen er tijdens de

wedstrijd 3 steek proeven gedaan worden op het voer.

Wedstrijdreglement

Loting zal om 18.00 plaatsen door middel van het afroepen van u naam.

Bij niet optijd aan wezig zijn zal er voor u geloot worden.

Het nummer dat u trekt mag niet geruild worden. Dit nummer zult u ook eenmalig krijgen tijdens de wedstrijden. Er zal gevist worden op gewicht en is tevens ook de einduitslag dus niet op punten.

Bij iedere wedstrijd zal het gewicht bij elkaar geteld worden voor de einduitslag. Na 22.00 uur dient het rustig te zijn. Indien er nog bezoek bij u is, zal u ervoor zorg voor moeten dragen, dat deze mensen zich aangepast gedragen, d.w.z geluidsoverlast, hinderlijk gedrag enz mag dan niet meer plaatsvinden. Gebeurt dit niet krijgt u een waarschuwing van de wedstrijd commissie . Bij herhaling van storend gedrag wordt u geschorst van verdere deelname aan de wedstrijden Onderlinge calamiteiten worden hier ook toe gerekend. VOER: 1,5 KILO .INCLUSIEF ALLES

WEDSTRIJD COMMISSIE  WINAND,JACK.